Miljöpolicy

Mariannes Farm bidrar till en långsiktigt god miljö genom att odla, marknadsföra och förädla rotsaker av hög kvalitet med så liten påverkan på miljön som möjligt. I verksamheten tar Mariannes Farm största möjliga miljöhänsyn, förebygger föroreningar och eftersträvar ständig förbättring genom att fastställa och följa uppsatta miljömål. Ambitionen är att med god marginal uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav som berör verksamheten. Varje anställd får relevant miljöutbildning och skall medverka i miljöarbetet.                 

Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Vi strävar efter att maximera effektiviteten av vårt naturresursutnyttjande främst med avseende på energi och vatten.  Vi strävar också efter att minimera utsläppen och i möjligaste mån göra restprodukter till resurs.

Företagets positiva miljöpåverkan består bl.a. av att 50% av odlingen är ekologisk. Mariannes Farm har odlat ekologiskt i över 20 år och målsättningen är att år 2017 ska 85% vara ekologisk odling.

Grön el

Mariannes Farm har använt förnyelsebar energi sedan 2005. El som kommer från vattenkraft. Vi har installerat värmepumpar i alla byggnader och bostäder. Vi återanvänder energin bland annat från kylarnas värmeproduktion till golvvärme i våra produktionsanläggningar.

Ansökan för att vara delaktig i ett vindkraftverk på mark som tillhör Mariannes Farm är inskickad men just nu vilande. Storleken på detta vindkraftverk skulle kunna täcka hela företagets behov av energi med gott mått.

Vattenförbrukning
På Mariannes Farm används det mycket vatten då alla produkter tvättas. Vatten-förbrukningen mäts dagligen och sedan 2012 har har vi minskat förbrukningen med 48%. Vår målsättning är att minska ytterligare. Vi försöker återanvända så mycket vatten som möjligt i produktionen och därefter rena vattnet och använda det till bevattning på våra odlingar.

Transporter
Alla nya bilar som köps in till Mariannes Farm är miljöbilar. Vi påverkar våra fraktare att använda lastbilar som är miljöklassade med EU 5 eller högre.